Algemene voorwaarden

Algemene leverings-, verkoop-, inkoop- en betalingsvoorwaarden van Opstoot Gevestigd te Castricum.

Artikel 1 Begripsbepaling

1.1. Onder Opstoot wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de organisatie die als dienstverlener werkzaamheden verricht voor de wederpartij.

1.2. Onder Wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden mede begrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten  door Opstoot worden verricht.

1.3. Onder overeenkomst wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle overeenkomsten tot verkoop, levering en dienstverlening tussen Opstoot en de Wederpartij.

1.4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opstoot, voor de uitvoering waarvan door Opstoot derden  dienen te worden betrokken.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van algemene voorwaarden van de Wederpartij, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen tussen Opstoot en de Wederpartij. Afwijking

of wijziging van deze voorwaarden is slechts geldig met schriftelijke toestemming van Opstoot en geldt uitsluitend voor de overeenkomst waarbij deze afwijking of wijziging is gemaakt.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of

vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opstoot en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie

te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Opstoot zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding  is gesteld.

3.2. De in of bij aanbiedingen door Opstoot verstrekte gegevens, zijn voor Opstoot niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen door

Opstoot wordt aangeboden. Deze gegevens mogen niet ter inzage van derden  worden gegeven.

3.3. Opstoot kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opstoot de opdracht schriftelijk

heeft bevestigd aan de Wederpartij.

4.2. Van de overeenkomst afwijkende mededelingen van c.q. afspraken met en/of toezeggingen van personeelsleden van Opstoot, zijn niet van toepassing tenzij deze door de directie van Opstoot schriftelijk zijn bevestigd.

4.3. De inhoud van de overeenkomst strekt niet verder dan die levering en werkzaamheden welke uitdrukkelijk in de aanbieding van opdrachtbevestiging worden genoemd of omschreven, waarbij de inhoud van de opdrachtbevestiging prevaleert.

Artikel 5 Termijnen, uitvoeringen wijziging van de overeenkomst

5.1. De overeengekomen werkzaamheden worden zorgvuldig verricht op basis van de door de Wederpartij te verstrekken gegevens.

5.2. Indien Opstoot gegevens behoeft  van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Opstoot ter beschikking heeft gesteld.

5.3. Opstoot heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.4. Opstoot is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aan- wijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opstoot zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5.6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opstoot gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Opstoot bevoegde

persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs

en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opstoot op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opstoot een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

5.7. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Opstoot derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opstoot dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.8. Indien Opstoot met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Opstoot niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan  van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

5.9. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep  toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Opstoot alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opstoot rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

5.10. De Wederpartij zal steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens en informatie aan Opstoot verstrekken die nodig zijn voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden. De Wederpartij staat in voor de juistheid van de door hem/haar verstrekte gegevens.

5.11. Kosten die voor Opstoot ontstaan doordat  de Wederpartij op enigerlei wijze

niet of niet tijdig aan zijn/haar verplichtingen voldoet, zijn voor zijn/haar rekening en risico en worden volgens de gebruikelijke tarieven in rekening gebracht.

Artikel 6 Tarieven

6.1. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen en/of belastingen welke van overheidswege zijn en/of worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

6.2. Alle tarieven zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende belastingen heffingen, wisselkoersen en invoerrechten.

6.3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren, waaronder begrepen de factoren genoemd in lid 2 van dit artikel, verhoging ondergaan, is Opstoot gerechtigd de overeengekomen tarieven te verhogen. Opstoot zal een eventuele tariefsverhoging  als hiervoor bedoeld schriftelijk ter kennis brengen van de Wederpartij.

6.4. Indien de Wederpartij bezwaren heeft ter zake van aldus door Opstoot toegepaste prijsverhogingen, dient hij/zij Opstoot daarvan binnen 14 dagen na verzending van de in de laatste alinea van lid 3 van dit artikel bedoelde kennisgeving schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de prijsverhogingen door de Wederpartij worden geacht te zijn aanvaard.

Artikel 7 Oplevering

7.1. De oplevering vindt plaats op de wijze zoals bij de betreffende overeenkomst is bepaald.

7.2. Indien de werkzaamheden in fasen plaatsvinden, heeft Opstoot het recht het werk gefaseerd op te leveren en te factureren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.3. Levering geschiedt af bedrijf van Opstoot. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Opstoot gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 8 Meerwerk

8.1. Indien een aanvulling of wijziging van de afgesproken werkzaamheden noodzakelijk is, stellen partijen elkaar daarvan zo spoedig mogelijk in kennis.

8.2. In geval van een aanvulling of wijziging van de overeengekomen werkzaamheden worden de afgesproken tarieven en termijnen in onderling overleg nader bepaald.

Artikel 9 Standaardpakketten

9.1. Indien Opstoot de Wederpartij het recht tot het gebruik van niet speciaal voor de Wederpartij ontwikkelde computerprogramma’s en daarbij behorende documentatie verleent, verleent Opstoot, ook indien een dergelijk standaardpakket ten behoeve van de Wederpartij is gewijzigd of aangepast, slechts het niet exclusieve en onoverdraagbare recht tot het gebruik daarvan.

9.2. De speciaal voor de Wederpartij ontwikkelde computerprogramma’s in de vorm van broncodes alsmede gegevens, resultaten en instructies, neergelegd in rapporten, documentatiemateriaal en dergelijke, zijn eigendom van de Wederpartij.

9.3. Ten behoeve van beveiligingsdoeleinden is het de Wederpartij toegestaan maximaal

 twee kopieën te maken van het standaardpakket. Deze kopieën mogen uitsluitend worden aangewend ter vervanging van het onbruikbaar geworden originele materiaal. De kopieën dienen te worden voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke materiaal.

9.4. De bij het standaardpakket behorende broncode wordt niet ter beschikking gesteld aan de Wederpartij.

9.5. De eigendom en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom met betrekking tot het standaardpakket blijven bij Opstoot of haar leverancier berusten. De

standaardpakketten zijn auteursrechtelijk  beschermd en mogen zonder toestemming van Opstoot niet (geheel of gedeeltelijk) worden gekopieerd  of aan derden  worden getoond of bekend gemaakt, of door de Wederpartij worden gebruikt of ter beschikking gesteld voor andere doeleinden dan waarvoor zij door Opstoot verstrekt zijn.

9.6. De Wederpartij zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen.

9.7. De Wederpartij dient Opstoot zo spoedig mogelijk te waarschuwen  indien zijn/haar faillissement zal worden c.q. is aangevraagd of indien hem/haar bekend is dat beslag zal worden gelegd. In geval van dreigend  faillissement of beslag is de Wederpartij gehouden het standaardpakket terstond aan Opstoot terug te geven.

9.8. Indien Opstoot ingevolge de overeenkomst tussen Opstoot en haar leveranciers tot meer of minder is gehouden dan in dit artikel bepaald, gaan de bepalingen in die overeenkomst boven het in dit artikel bepaalde, mits Opstoot die afwijkingen schriftelijk aan de Wederpartij heeft medegedeeld.

Artikel 10 Eigendomsrecht en intellectueel eigendom

10.1. Opstoot blijft eigenaar van alle door haar geleverde zaken zolang de Wederpartij niet aan al zijn/haar (betalings)verplichtingen, uit welke hoofde dan ook, jegens Opstoot heeft voldaan.

10.2. Het in lid 1 van dit artikel gestelde geldt eveneens voor de speciaal voor de Wederpartij ontwikkelde computerprogramma’s in de vorm van broncodes alsmede de gegevens, resultaten en instructies, neergelegd in rapporten, documentatiemateriaal en dergelijke.

10.3. Door Opstoot geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsrecht vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsrecht vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

10.4. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opstoot veilig te stellen.

10.5. Indien derden  beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Opstoot daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

10.6. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opstoot ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Opstoot gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Opstoot bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

10.7. Opstoot behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opstoot heeft

het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden  wordt gebracht.

Artikel 11 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

11.1. Opstoot is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

• de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

• na het sluiten van de overeenkomst Opstoot ter kennis gekomen omstandigheden

goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen  niet zal nakomen;

• de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

• Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Opstoot kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Opstoot gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

11.2. Voorts is Opstoot bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opstoot kan worden gevergd.

11.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opstoot op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Opstoot de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken  uit de wet en overeenkomst.

11.4. Indien Opstoot tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

11.5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Opstoot gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

11.6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen  niet nakomt en deze niet-nakoming  ontbinding rechtvaardigt,  dan is Opstoot gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

11.7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opstoot, zal Opstoot in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opstoot extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opstoot anders aangeeft.

11.8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opstoot vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opstoot op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

11.9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 12 Overmacht

12.1. Opstoot is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

12.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opstoot geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opstoot niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opstoot of van derden  daaronder begrepen. Opstoot heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opstoot zijn verbintenis had moeten nakomen.

12.3. Opstoot kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen  uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

12.4.Voor zoveel Opstoot ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen  uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opstoot gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 Betalingen

13.1. Betaling dient te geschieden binnen

14 dagen na datum van de facturering volledig en zonder enig beroep op korting en/of verrekening uit welke hoofde ook, met uitzondering van de wettelijke

verrekeningsbevoegdheid.

13.2. Indien de werkzaamheden van Opstoot een langere periode in beslag nemen dan 14 dagen, is Opstoot gerechtigd na ommekomst van de periode van 14 dagen ter zake van de alsdan verrichte werkzaamheden tussentijds te factureren.

13.3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is

de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

13.4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep  toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

13.5. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Opstoot echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten  eveneens rente verschuldigd.

Artikel 14 Vertrouwelijke informatie

14.1. Informatie van vertrouwelijke aard mag niet, op welke wijze dan ook, aan derden kenbaar worden gemaakt, noch door Opstoot, noch door de Wederpartij.

14.2. Beide partijen leggen de in lid 1 bedoelde verplichting op aan hun werknemers.

14.3. Ingeschakelde derden  zijn er zich van bewust dat de relatie tussen Opstoot en Wederpartij vertrouwelijke informatie bevat. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn ingeschakelde derden  niet gerechtigd de naam en het logo van Opstoot of diens cliënten of enige verwijzing naar gemaakt werk openbaar te maken en/of op een referentielijst te plaatsen.

Artikel 15 Exportverbod

15.1. Door Opstoot geleverde zaken mogen, behalve voor eigen gebruik, niet direct of indirect door de Wederpartij worden uitgevoerd naar landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1. Indien Opstoot aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

16.1. Opstoot is slechts aansprakelijk voor door de Wederpartij geleden schade indien deze is veroorzaakt door opzet, grove schuld of grove nalatigheid van Opstoot bij de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst of van door haar hiertoe ingeschakelde derden.

16.2. Indien sprake is van (gefaseerde) oplevering, is Opstoot alleen voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst(en) aansprakelijk, wanneer deze binnen een maand na de (gefaseerde) oplevering schriftelijk onder opgave van de aard

van de tekortkoming(en) aan Opstoot zijn gemeld, behoudens in de gevallen waarin de tekortkomingen niet aan Opstoot kunnen worden toegerekend. In het geval van een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst(en) is Opstoot tot niet meer en niet minder gehouden dan om de tekortkoming(en) zo spoedig mogelijk kosteloos te verhelpen, voor zover nakoming nog mogelijk is. Iedere verdere actie, die van ontbinding daaronder begrepen, is echter uitgesloten.

16.3. Aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiende uit handelingen of nalatigheden ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden dan wel voortvloeiende direct of indirect uit de door Opstoot verrichtte werkzaamheden, is voor rekening van de Wederpartij en deze is verplicht Opstoot ter zake te vrijwaren, tenzij hij/zij bewijst dat die aansprakelijkheid te wijten is aan opzet of grove schuld van het bestuur van Opstoot.

16.4. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade of welke indirecte schaden dan ook, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of het verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

16.5. De aansprakelijkheid van Opstoot is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 17 Vrijwaring

17.1. De Wederpartij vrijwaart Opstoot voor eventuele aanspraken  van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opstoot toerekenbaar is.

17.2. Indien Opstoot uit dien hoofde door derden  mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Opstoot zowel

buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opstoot, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de Wederpartij.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

18.2. Partijen zullen eerst een beroep  op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

18.3. Geschillen deze voorwaarden of daaronder gesloten overeenkomst(en) betreffend worden voorgelegd  aan de bevoegde rechter te Alkmaar.

Opstoot
Bakkummerstraat 58a,
1901 HJ Castricum

T +31 (0) 6 13 19 26 89
E info@Opstoot.com

Zin om te sparren?

Scroll naar top